.::   مهارت ورزی در مدارس سما در سال تحصیلی 1398-99 ::.

مهارت ورزی در سال قبل
استانواحدمدرسهعنوان  دوره ی مهارتیپایه تحصیلی ساعات آموزشی در برنامه هفتگیمشخصات مربی دورهسرفصل آموزشیمستندات دوره
          

استان: اردبیل

 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه هنرهای دستی و تجسمیپایه هفتم4مهناز ملکی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه هنرهای دستی و تجسمیپایه هفتم4مهناز ملکی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه هنرهای دستی و تجسمیپایه هفتم4مهناز ملکی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه هنرهای دستی و تجسمیپایه هشتم4مهناز ملکی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه هنرهای دستی و تجسمیپایه هشتم4مهناز ملکی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه هنرهای دستی و تجسمیپایه هشتم4مهناز ملکی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه هنرهای دستی و تجسمیپایه هشتم4مهناز ملکی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه کارو فن آوری و کسب و کار پایه هفتم4ندا ارسنجانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه کارو فن آوری و کسب و کار پایه هشتم4ندا ارسنجانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبیرستان دوره اول دخترانه کارو فن آوری و کسب و کار پایه هشتم4ندا ارسنجانی دبیرستان دوره اول دخترانه سما دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2نسیم قهرمانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2نسیم قهرمانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پایه چهارم2پریسا صادق زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2نسیم قهرمانی دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پایه چهارم2سولماز احد زاده دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )پنجم ابتدایی2هاجر عباس پور دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )ششم ابتدایی2فرزانه مهرورز دانلود دانلود
 اردبیلاردبيل دبستان دخترانه مهارت آموزی ( هنرهای دستی و تجسمی )ششم ابتدایی2فرزانه مهرورز دانلود دانلود

استان: زنجان

 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه تیکه کاشیپایه نهم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه نقطه کوبیپایه هشتم1رویا خلجی دانلود دانلود
 زنجانزنجان دبیرستان دوره اول دخترانه ویترای روی شیشهپایه هفتم1رویا خلجی دانلود دانلود

استان: فارس

 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه دریم کچرپایه هفتم90زهرا مصدق دانلود دانلود
 فارسلاردبیرستان دوره اول دخترانه تا پستری وگلیم بافی پایه هشتم2زهرا مصدق دانلود دانلود

استان: لرستان

 لرستانبروجرددبستان دخترانه دسر و شیرینیسوم ابتدایی1خانم نادعلی پور دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه فرهنگ و ادبسوم ابتدایی1خانم یاراحمدی دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه سازه های ماکارونیپایه چهارم1خانم عزیزیان دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه خیاطیپنجم ابتدایی1خانم عزیزیان دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه کارآفرینیششم ابتدایی1خانم عزیزیان دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه کامپیوتراول ابتدایی1خانم فطرس دانلود دانلود
 لرستانبروجرددبستان دخترانه کامپیوتردوم ابتدایی1خانم فطرس دانلود دانلود

استان: نجف آباد

 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه آشنایی با ابزارآلات صنعتی و تهیه مدارهای الکتریکیپایه هفتم1رسول بیگی-پژمان عشقی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه تعمیر لوازم خانگیپایه هشتم1رسول بیگی دانلود دانلود
 نجف آبادنجف آباددبیرستان دوره اول پسرانه مکانیک خودروپایه نهم1رسول بیگی دانلود دانلود