آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد مهدی نامجو نسب

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین رحمانی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

دانیال اکبری

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهدي قديمي

1389/04/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد توانا

1391/04/29

دبستان پسرانه سما

متين محمدي چم خاني

1391/04/29

دبستان پسرانه سما

عرفان عباسي

1391/04/23